UCHWAŁA NR XXII/377/16

Rady Miasta Opola

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) – Rada Miasta Opola po przeprowadzeniu tajnego głosowania bezwzględną większością 21 głosów przy obecności 23 radnych dokonała wyboru radnej Małgorzaty Wilkos na wiceprzewodniczącą Rady Miasta Opola.  

§ 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa