UCHWAŁA NR XX/369/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję doraźną Rady Miasta Opola w składzie:

1) radna Barbara Koc - Ogonowska,

2) radny Sławomir Kruk,

3) radny Piotr Mielec,

4) radny Przemysław Pospieszyński,

5) radny Tomasz Wróbel.

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników, którzy nie zostali wybrani w wyborach na ławników na kadencję 2016 - 2019, a które nie zostały odebrane w terminie 60 dni od dnia wyborów.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia realizacji zadań wskazanych w § 2
i sporządzeniu protokołu z dokonanych czynności.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa