UCHWAŁA NR XX/366/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XLVI/703/13 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2013 r.                      w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa