UCHWAŁA NR XX/365/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu
w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, zm. poz. 1777) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 35/7 z karty mapy 44, obręb Opole, o powierzchni
0,0069 ha, położonej w Opolu, przyległej do budynku przy ul. Osmańczyka 13, sprzedawanej w wyniku uwzględnienia roszczeń, na rzecz właścicieli lokali w budynku przy
ul. Osmańczyka 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa