UCHWAŁA NR XX/363/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm. poz. 1777)
Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Opola bonifikaty w wysokości 99% od ustalonych opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu dla nieruchomości oznaczonych nr nr działek:

1. 45 z karty mapy 50 – obręb Opole o powierzchni 0,1652 ha położonej w Opolu przy
ul. Jana Dobrego, na której zlokalizowane jest boisko sportowe,

2. 677/69, 1150/69 i 1333/2 z karty mapy 10 – obręb Bierkowice o łącznej powierzchni 0,7393 ha położonej w Opolu przy ul. Bierkowickiej, na których zlokalizowane jest: boisko trawiaste  z ogrodzeniem z metalowych paneli z siatki na słupach metalowych, siłownia terenowa, plac zabaw dla dzieci.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa