UCHWAŁA NR XIX/339/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 376.833 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 271.714 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 271.714 złDział 750 – Administracja publiczna

+ 118.326 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 118.326 zł


§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

+ 118.326 złDział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

+ 150.000 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 150.000 zł


§ 0340 – Podatek od środków transportowych

+ 150.000 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 3.388 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 3.388 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 3.388 zł
·  Dochody powiatu o kwotę 105.119 zł, w tym:
Dochody bieżące:

+ 105.119 złDział 758 – Różne rozliczenia

+ 102.859 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 81.860 zł


§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 81.860 zł
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

+ 20.999 zł


§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

+ 20.999 złDział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 2.260 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 2.260 zł


§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 2.260 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 376.833 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.000 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 70.000 zł


- Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.

+ 70.000 zł


Wydatki bieżące

+ 70.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 70.000 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

- 10.000 zł


- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej

- 10.000 zł


Wydatki majątkowe

- 10.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10.000 zł


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 20.000 zł


- Rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera

-Koszyka-Szymanowskiego – opracowanie dokumentacji

- 20.000 zł


Wydatki majątkowe

- 20.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 20.000 zł


Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- 15.000 zł


- Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO

- 15.000 zł


Wydatki bieżące

- 15.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 24.000 zł


- Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole)

- 24.000 zł


Wydatki bieżące

- 24.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 24.000 zł§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 24.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- 129.000 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 129.000 zł


- Aglomeracja Opolska

- 129.000 zł


Wydatki bieżące

- 129.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 129.000 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 129.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- 35.674 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 35.674 zł


w tym:


- Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni – Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek

- 8.000 zł


Wydatki majątkowe

- 8.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 8.000 zł


- Wydatki bieżące

- 30.000 zł


w tym:

- 30.000 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- 10.000 zł


- Dostosowanie strony internetowej Miasta Opola do potrzeb osób niepełnosprawnych

+ 2.326 zł


Wydatki bieżące

+ 2.326 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.326 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 2.326 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

+ 400 zł


Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

+ 400 zł


- Wydatki bieżące

+ 400 zł


w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 400 zł§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

+ 400 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 100.000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 100.000 zł


- Wydatki bieżące

- 100.000 zł


w tym:

- 100.000 zł- obsługa długu

- 100.000 zł§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 100.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 400 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 400 zł


- Rezerwa ogólna

- 400 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 400 zł§ 4810 – Rezerwy

- 400 złDział 801 – Oświata i wychowanie

+ 484.859 zł
Rozdział 80102 –  Szkoły podstawowe specjalne

 -


w tym:


- Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 13

- 4.000 zł


Wydatki bieżące

- 4.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 2.200 zł§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- 1.800 zł

- ZSS – PSP Nr 13 – zakup podnośnika transportowo
-kąpielowego dla uczniów

+ 4.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 4.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 4.000 zł


Rozdział 80104 –  Przedszkola

 -


w tym:


- Przedszkole Publiczne Nr 20

- 8.000 zł


Wydatki bieżące

- 8.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 8.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 8.000 zł

- PP Nr 20 – zakup kserokopiarki

+ 8.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 8.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.000 zł


- Przedszkole Publiczne Nr 18

- 8.952 zł


Wydatki bieżące

- 8.952 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 8.952 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 8.952 zł

- PP Nr 18 – wykonanie części elewacji budynku wraz

z termomodernizacją

+ 8.952 zł


Wydatki majątkowe

+ 8.952 zł


w tym:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.952 zł


Rozdział 80105 –  Przedszkola specjalne

 -


w tym:


- Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53

- 25.000 zł


Wydatki bieżące

- 25.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 25.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 25.000 zł

- PPS Nr 53 – przebudowa łazienki

+ 25.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł


w tym:
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

Rozdział 80120 –  Licea ogólnokształcące

+ 21.860 zł


- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

 

+ 21.860 zł


Wydatki bieżące

+ 21.860 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 21.860 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 + 18.654 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.206 zł


Rozdział 80130 –  Szkoły zawodowe

+ 60.000 zł


- Zespół Szkół Budowlanych

+ 60.000 zł


Wydatki bieżące

+ 60.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

 + 60.000 zł


Rozdział 80195 –  Pozostała działalność

+ 402.999 zł


- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

+ 402.999 zł


Wydatki bieżące

+ 402.999 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 402.999 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 402.999 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 + 2.260 zł
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 2.260 zł


- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 2.260 zł


Wydatki bieżące

+ 2.260 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.260 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.260 złDział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 150.000 zł


Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

+ 150.000 zł


- Wydatki na oczyszczanie miasta

+ 150.000 zł


Wydatki bieżące

+ 150.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 150.000 zł§ 4300 – zakup usług pozostałych

+ 150.000 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 3.388 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 3.388 zł


w tym:


- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 3.388 zł


Wydatki bieżące

+ 3.388 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.388 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.388 zł


- Realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz

z zagospodarowaniem terenu”

-


w tym:


Wydatki bieżące

-


w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 144 zł§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 144 zł


Wydatki majątkowe

-


w tym:
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.304 zł§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.304 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

-
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

-


w tym:


- Kryta Pływalnia Wodna Nuta – wykonanie zabezpieczeń antyrefleksyjnych na szybach obiektu oraz montaż dodatkowego oświetlenia

- 37.400 zł


Wydatki majątkowe

- 37.400 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 37.400 zł


- Wykonanie pomieszczenia WC wraz z modernizacją sali fitness z pomieszczeniami przyległymi dla potrzeb nowej siłowni środowisk sportowych Sztuczne Lodowisko „Toropol”

+ 37.400 zł


Wydatki majątkowe

+ 37.400 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 37.400 zł

§ 3. W załączniku Nr 2 i 10 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany zapisu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola z „Przedszkole Publiczne Nr 33 – remont dachu” na „PP Nr 33 – Oddział Zamiejscowy – Opole, ul. Olimpijska 4 a – remont dachu”.

§ 4. W załączniku nr 13 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

801


OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101

Szkoły podstawowe, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 10

29 500

29 500Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

– Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 28

45 300

45 300Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

–  Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 16

106 100

106 100


80102

Szkoły podstawowe specjalne,
w tym:

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13

150 600

150 600


80104

Przedszkola, w tym:

Przedszkole Publiczne Nr 21

111 000

111 000Przedszkole Publiczne Nr 24

120 700

120 700Przedszkole Publiczne Nr 43

110 700

110 700


80110

Gimnazja, w tym:

Publiczne Gimnazjum Nr 5

128 800

128 800


80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania

i doskonalenia kadr, w tym:

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

400 000

400 000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa