UCHWAŁA NR XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 624.784.854 zł,
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 599.869.654 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 24.915.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 687.379.042 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 575.609.886 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 111.769.156 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2016 roku w wysokości 62.594.188 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 22.307.368 zł;

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 26.075.000 zł;

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.711.820 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 78.920.358 zł;

2) rozchody budżetu miasta Opola na 2016 rok w łącznej wysokości 16.326.170 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

1) dotacje na zadania własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

1) własne w wysokości 8.619.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.495.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.313.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w wysokości 2.900.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w wysokości 200.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) plan remontów miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12;

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.026.000 zł;

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 2.210.084 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola  – kwota 800.000 zł;

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.410.084 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 53.882.368 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.326.170 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami
z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2016 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIX/337/15

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zalacznik14.pdf