UCHWAŁA NR XVIII/332/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 56 ust. 2 i 3 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700)  – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie zadania „Wykorzystanie wydatków w zakresie sportowych zajęć pozalekcyjnych (2014 r.)”  wydaje się Prezydentowi Miasta Opola następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się wykonywanie rocznych sprawozdań szkół posiadających oddziały sportowe oraz oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, które zawierałyby opis zrealizowanego programu zajęć oraz przede wszystkim współpracy z klubami sportowymi oraz korzyści, które z tej współpracy wynikają (osiągnięcia sportowe, klasy rozgrywkowe, ligi itd.). Miesięczny koszt przeznaczany na wskazane oddziały wynosi 59 077,38 złotych, wobec czego wysoce pożądanym jest efektywne wykorzystanie tych wydatków budżetu miasta oraz ścisła współpraca w tym zakresie między Wydziałem
Sportu oraz Wydziałem Oświaty – celem dostosowania zakresu prowadzonych zajęć do zarówno możliwości finansowych miasta, polityki sportowej prowadzonej przez władze miejskie oraz bazy sportowej oferowanej przez poszczególne jednostki oświatowe.

2. Ankiety zebrane przez Wydział Oświaty UM Opola ze wszystkich jednostek posiadających ww. oddziały wskazują na brak powiązań (lub bardzo niewielki udział) sukcesów uczniów indywidualnych oraz drużynowych zgodnych z prowadzonymi w tych jednostkach dyscyplinami sportowymi w ramach oddziałów sportowych oraz rozszerzonych zajęć w-f. Kwestia ta musi być rok rocznie kontrolowana i w przypadku dłuższej stagnacji (braku wyników sportowych) należy podjąć działania mające na celu zmianę profilu prowadzonych zajęć lub/i zmianę kadry lub jednostki, która oddział prowadzi. Ważnym elementem jest tutaj również opinia współpracujących ze szkołą klubów sportowych oraz Wydziału Oświaty, jak również Miejskiego Ośrodka Sportowego.

3. Oddziały sportowe oraz oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, winny być w odpowiedni sposób rekomendowane, uczniowie przyjmowani do nich powinni wykazywać się umiejętnościami i odpowiednimi warunkami fizycznymi, odpowiadającymi prowadzonym dyscyplinom sportu. Nabór do poszczególnych szkół winien być prowadzony zgodnie z predyspozycjami uczniów, szczególnie w szkołach gimnazjalnych i średnich (np. poprzez wstępne egzaminy sprawnościowe itp.).

4. 17 150,31 złotych miesięcznie wynosi koszt utrzymania niewiele ponad 100 godz./tyg. sportowych zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich szkół posiadających taką ofertę. Jest to zdecydowanie zbyt niska kwota, a co za tym idzie wymiar godzinowy zajęć, który należy systematycznie zwiększać (zwiększając nakłady finansowe) w trosce o właściwy i prawidłowy rozwój dzieci w każdym wieku szkolnym.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. O sposobie wykonania zaleceń należy zawiadomić Radę Miasta Opola w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa