UCHWAŁA NR XVIII/330/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmnieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1515 j.t.) oraz na podstawie § 37 ust. 1 i 3 oraz § 39 pkt 2 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/4/14 Rady Miasta Opola z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola zmienionej uchwałą nr V/28/2014 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz uchwałą nr VI/62/15 Rady Miasta Opola z dnia
29 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- odwołuje się Witolda Zembaczyńskiego ze składu Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola,

- powołuje się radnego Jacka Kasprzyka w skład Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa