UCHWAŁA NR XVIII/327/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774) oraz § 1 uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Miasto Opole do gminnego zasobu gruntów, w przetargu otwartym, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu, w rejonie obwodnicy północnej - ulicy Północnej w Opolu, w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o., oznaczonej działkami nr 7/1 oraz nr 9/29 z k.m.62 o łącznej pow. 2,9465 ha, stanowiącej własność – Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z siedzibą w Opolu, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr OP1O/00076909/0 oraz licytowanie ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości maksymalnie do kwoty 2.440.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa