Uchwała nr LXX/824/06 Rady Miasta Opola z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-09-21
Data ogłoszenia: 2006-11-03
Wejście w życie: 2006-11-18
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2006, Numer: 75, Pozycja: 2301

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 2 października 2006 r. Wskazanie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III-SJ-0912-1-12/06 z dnia 26 października 2006 r., iż w części dotyczącej §5 uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, polegającym na niewłaściwym określeniu terminu wejścia uchwały w życie. W uchwale postanowiono, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Op., winien być zapis „…po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz.Urz.”

Dziennik zmian treści