UCHWAŁA NR XVIII/324/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gmin: Dąbrowa, Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) porozumienia międzygminnego z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2003 r. Nr 100, poz. 1905), porozumienia międzygminnego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2012 r. poz. 1961), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola i przedsiębiorstwu Wodociągi  i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

§ 4. Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. ogłosi taryfy na swojej stronie internetowej (www.wikopole.com.pl) oraz w miejscowej prasie (Nowa Trybuna Opolska, Gazeta Wyborcza) w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załacznik

do uchwały nr XVIII/324/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

Załacznik
do uchwały nr XVIII/324/15
Rady Miasta Opola
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf