UCHWAŁA NR XVIII/323/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn.: ”e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Opola z powiatami województwa opolskiego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 oraz środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju w ramach programu Polska Cyfrowa, jak również ewentualnych innych środków zewnętrznych.

§ 2. Zasady, sposób i zakres współpracy określone zostaną w stosownym porozumieniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa