UCHWAŁA NR XVIII/316/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 800 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 050 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 350 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) o dwóch osiach – 1 700 zł;

2) o trzech osiach – 1 900 zł;

3) o czterech i więcej osiach – 2 650 zł.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 835 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku

dla dwóch osi jezdnych

dla trzech i więcej osi jezdnych

od 12 t do 36 t włącznie

1 900 zł

2 250 zł

powyżej 36 t

2 150 zł

2 500 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego – 550 zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

dla jednej osi jezdnej

dla dwóch osi jezdnych

dla trzech i więcej osi jezdnych

od 12 t do 36 t włącznie

1 250 zł

1 500 zł

1 550 zł

powyżej 36 t

1 300 zł

1 670 zł

1 600 zł

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca – 1 100 zł;

2) równej lub większej niż 22 miejsca – 1 750 zł.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała nr XLVIII/737/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa