UCHWAŁA NR XVIII/313/15

Rady Miasta Opola

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Opola oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938,
poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015r. poz. 238) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/35/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Opola oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w terminie do 30 czerwca 2016r. w następujących seriach:

1) seria A6; emisja w roku 2015, obligacje 8-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, o terminie wykupu w 2023r.,

2) seria B6; emisja w roku 2015, obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł, o terminie wykupu w 2024r.,

3) seria C6; emisja w roku 2015, obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, o terminie wykupu w 2024r.,

4) seria D6; emisja w roku 2015 obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł, o terminie wykupu w 2024r.,

5) seria E6; emisja w roku 2015, obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł, o terminie wykupu w 2025r.,

6) seria F6; emisja w roku 2015, obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, o terminie wykupu w 2025r.,

7) seria G6; emisja w roku 2016, obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł, o terminie wykupu w 2025r.,

8) seria H6; emisja w roku 2016, obligacje 9-letnie o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł, o terminie wykupu w 2025r.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa