UCHWAŁA NR XVI/310/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1433, poz. 1247, poz. 1066, poz. 694, poz. 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Opolu:

1) Adamska-Wedler Elżbieta Donata

2) Bąk Katarzyna Anna

3) Białek Krystyna

4) Borowicz Krystyna

5) Brodziak Zofia

6) Bronder Anna Maria

7) Brzozowska Maria Urszula

8) Dudek Danuta

9) Dudek Zbigniew Jan

10) Dyszlewska Teresa Małgorzata

11) Dziedziński Stanisław Józef

12) Fedrowicz Marianna

13) Gorlewska-Szlachta Alicja

14) Hoszowska Grażyna Wanda

15) Kłopotowski Rafał Stanisław

16) Kociński Bogdan Adam

17) Koryzma Grażyna Albina

18) Kubica Beata Władysława

19) Kwoczek Maria

20) Łatwis Krystyna

21) Łubniewska Halina Teresa

22) Majewski Antoni

23) Molencki Mieczysław Wiktor

24) Momot Teresa Róża

25) Piechota Karina Dorota

26) Rubisz Szymon

27) Rząsa Janusz Michał

28) Sakwińska Mirosława Ewa

29) Słomka Stanisław

30) Szlengel Jerzy

31) Świderska Teodozja

32) Tarasiuk Halina

33) Trybulska Jolanta Elżbieta

34) Zając Alicja Danuta

2. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Opolu do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy:

1) Kłopotowska Beata Iwona

2) Kokoszka Katarzyna

3) Nogieć Lidia

4) Rodzeń Małgorzata Halina

5) Rogowski Józef

6) Skroś Krystyna Henryka

7) Szczecińska-Kozak Iwona Agata

8) Zawada Iwona Ewa

§ 2.

1. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Opolu:

1) Baczyńska Beata Irena

2) Cekus Agata

3) Godlewska Marianna

4) Kaleta Małgorzata

5) Kobyłkiewicz Anna Ewa

6) Korawska-Szczurek Barbara Maria

7) Kozłowska Małgorzata Józefa

8) Oloś Jerzy Ryszard

9) Sokołowska Teresa

2. Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Opolu do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy:

1) Banach Krystyna Józefa

2) Baran Barbara Szarlota

3) Barucha Anna Aleksandra

4) Bernatek Jadwiga

5) Filipiuk Krystyna

6) Łotecka Alicja Janina

7) Nowak Bernarda Małgorzata

8) Nowak Dorota Iwona

9) Olszańska-Wójcik Maria

10) Pietrzyk Alicja Irena

11) Potoczna Zdzisława Antonina

12) Szulińska Maria

13) Wanago Adam

14) Własiuk Bożena

15) Wykrota Teresa Anna

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Opola do przekazania listy wybranych ławników wraz z dokumentami prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października br.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.opole.pl.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa