UCHWAŁA NR XVI/304/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 j.t.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 951, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, poz. 312, z 2015 r. poz. 211, poz. 591, poz 541, poz. 1326) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat brutto za usunięcie pojazdu z drogi:

1) rower, motorower - 110 zł;

2) motocykl – 218 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 478 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t – 597 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t – 846 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1247 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1518 zł.

§ 2.

1. Ustala się wysokość opłat brutto za jedną dobę przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower – 17 zł;

2) motocykl – 24 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 37 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t – 49 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t – 71 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 132 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów brutto powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

1) rower, motorower - 55 zł;

2) motocykl - 109 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 239 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t – 298,50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t – 423 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 623,50 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 759 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXV/976/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa