UCHWAŁA NR XVI/299/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 16b ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1240, poz. 1058, poz. 1310) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola na lata 2016-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik

do uchwały nr XVI/299/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

Załącznik
do uchwały nr XVI/299/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 października 2015 r.

Zalacznik1.pdf