UCHWAŁA NR XVI/288/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., poz. 645, poz.1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) oraz art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 ze zm., poz. 985, poz. 1039, poz. 1180) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie Prezydenta Miasta Opola od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Opole przy sprzedaży na rzecz wieczystych użytkowników prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 763 z karty mapy 13, obręb Zakrzów, położonej w Opolu przy ul. Wiśniowej 65, w związku ze zbyciem nabytej nieruchomości w drodze sprzedaży, przed upływem 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa