UCHWAŁA NR XVI/281/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie miasta Opola.

§ 2.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie miasta, z uwzględnieniem ust. 2

1) od sprzedaży na targowiskach miejskich:

 

„Cytrusek” położonego przy ulicy Targowej,

 

„Centrum” położonego w rejonie ulic: Targowa – Duboisa - Reymonta

 

- 15,50 zł,

2) od sprzedaży na pozostałym terenie miasta  - 22,50 zł

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z ręki, ziemi, kosza, wiadra lub skrzynki, niezależnie od miejsca prowadzenia handlu – 6,00 zł

§ 3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta. Inkasenci pobierający opłatę są zobowiązani wydać podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę, który podmiot zachowuje do kontroli pod rygorem pobrania ponownej opłaty.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXII/496/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Opola.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa