UCHWAŁA NR XVI/279/15

Rady Miasta Opola

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.416.502 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę - 124.285 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 351.800 zł

 

 

Dział 756 –  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

+ 100.000 zł

 

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

+ 100.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 35.700 zł

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

- 35.700 zł

 

§ 0830 – Wpływy z usług

- 35.700 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 416.100 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 416.100 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

- 416.100 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 227.515 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 227.515 zł

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 166.720 zł

 

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 166.720 zł

 

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

+ 60.795 zł

 

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 60.795 zł

 

 

 

·  Dochody powiatu o kwotę 1.540.787 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 71.000 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 182.100 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 182.100 zł

 

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

+ 182.100 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 111.100 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 111.100 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

- 111.100 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 1.469.787 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 1.469.787 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

+ 1.469.787 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 1.469.787 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 1.696.607 zł, w tym:

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 1.696.607 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 280.105 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 750.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

- 892.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wykonanie objazdu i remontu dróg objazdowych dla zamkniętego mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej wraz

z opracowaniem dokumentacji

- 330.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 330.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 330.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 330.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej

- 400.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 400.000 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiej nitki obwodnicy północnej na estakadzie na odcinku zalewowym

- 350.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 350.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 350.000 zł

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 140.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 140.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 140.000 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę

wraz z analizą oddziaływania na środowisko

+ 48.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 48.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 48.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 48.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP

wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

-

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 477 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 477 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 190.000 zł

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 190.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 190.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 190.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 190.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 48.000 zł

 

- Dokumentacja przyszłościowa

- 48.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 48.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 48.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.574.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 1.574.000 zł

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 1.574.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.574.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.574.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 25.000 zł

 

 

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- 12.300 zł

 

- Wydatki bieżące

- 12.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 12.300 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 12.300 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

+ 25.000 zł

 

- Remont krzyża na cmentarzu przy ul. Niemodlińskiej

+ 25.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 25.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 25.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 12.300 zł

 

- Ujednolicenie i usieciowienie licencji GEO-INFO Map

+ 12.300 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.300 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.300 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 39.500 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 111.500 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 111.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 111.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 111.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 72.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 85.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 100.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 100.000 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 14.500 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 14.500 zł

 

 

 

 

 

- Prowizje z tytułu opłaty targowej i opłaty skarbowej

+ 13.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 13.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 13.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 13.500 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

+ 30.000 zł

 

- Wsparcie finansowe wyposażenia Rewiru Dzielnicowego Policji przy ul. Koszalińskiej w Opolu

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 188.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 30.000 zł

 

 

§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 81.154 zł

 

 

 

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe

 - 198.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje

- 188.700 zł

 

Wydatki bieżące

- 188.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 188.700 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 85.500 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 103.200 zł

 

 

 

 

 

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 10

przy ul. Wróblewskiego

- 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 –  Przedszkola

 - 771.400 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przedszkola niepubliczne – dotacje

- 761.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 761.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 761.400 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 761.400 zł

 

 

 

 

 

- PP Nr 28 – wykonanie projektu budowlanego zabudowy

klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego, dostosowanie

do wymogów p.poż.

- 10.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 –  Gimnazja

 - 246.200 zł

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje

- 246.200 zł

 

Wydatki bieżące

- 246.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 246.200 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 - 27.900 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 218.300 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80120 –  Licea ogólnokształcące

 - 45.400 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje

- 65.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 65.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 65.400 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 65.400 zł

 

 

 

 

 

- ZSO Nr I – PLO Nr I – zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 25.000 zł

 

- ZSM – zakup podnośników najazdowych

+ 25.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80149 –  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 + 761.400 zł

 

- Przedszkola niepubliczne – dotacje

+ 761.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 761.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 761.400 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 761.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80150 –  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

 + 500.300 zł

 

w tym :

 

 

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje

+ 188.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 188.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 188.700 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 85.500 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną

+ 103.200 zł

 

 

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje

+ 246.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 246.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 246.200 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 + 27.900 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną

+ 218.300 zł

 

 

 

 

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje

+ 65.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 65.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 65.400 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną

+ 65.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 –  Pozostała działalność

 - 106.154 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta

- 12.564 zł

 

Wydatki bieżące

- 12.564 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 12.564 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 10.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.809 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 255 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

- 93.590 zł

 

Wydatki bieżące

- 93.590 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 93.590 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 93.590 zł

 

 

 

 

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

+ 100.000 zł

 

- Dotacje na utrzymanie uczelni w ramach zadań związanych

z zadaniami własnymi gminy

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł

 

 

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

-

 

 

 

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 30.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

- 30.000 zł

 

 

 

 

- Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 30.000 zł

 

 

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

+ 30.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 82.608 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

+ 82.608 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole

+ 82.608 zł

 

Wydatki bieżące

+ 82.608 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 82.608 zł

 

 

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 82.608 zł

 

 

 

 

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu - Dom Dziecka

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 50.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 36.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 11.800 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.700 zł

 

 

 

 

 

- Adaptacja obiektu przy ul. 1 Maja w Opolu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - wydatki bieżące

- 8.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 8.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 8.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 5.000 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

- 3.000 zł

 

 

 

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – zakupy inwestycyjne

+ 8.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

+ 15.400 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 15.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 15.400 zł

 

 

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

+ 15.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym

i Uzależnionym – wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

- 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 15.400 zł

 

- Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"

- 15.400 zł

 

Wydatki bieżące

- 15.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 15.400 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

- 15.400 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 - 242.180 zł

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

- 424.280 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”

- 424.280 zł

 

Wydatki bieżące

- 424.280 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 424.280 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 68.097 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 29.726 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 326.457 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 22.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 22.000 zł

 

 

 

- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

– zakupy inwestycyjne

+ 22.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 182.100 zł

 

- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące

+ 182.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 182.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 182.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 156.000 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 26.100 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 106.154 zł

 

 

 

Rozdział 85401 –  Świetlice szkolne

 + 97.780 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14

+ 4.190 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.190 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 4.190 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 3.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 605 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 85 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

+ 35.850 zł

 

Wydatki bieżące

+ 35.850 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 35.850 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 32.000 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1.350 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 5.200 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

+ 10.530 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.530 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 10.530 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 10.000 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 170 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 1.000 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

+ 25.810 zł

 

Wydatki bieżące

+ 25.810 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 25.810 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 24.470 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.340 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

+ 14.100 zł

 

Wydatki bieżące

+ 14.100 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 14.100 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 11.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 300 zł

 

 

 

 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

+ 7.300 zł

 

Wydatki bieżące

+ 7.300 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 7.300 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 7.000 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 300 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.000 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85406 –  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne

 + 4.187 zł

 

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

+ 4.187 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.187 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 4.187 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 3.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 602 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 85 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania

 + 4.187 zł

 

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

+ 4.187 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.187 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 4.187 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 3.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 602 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 85 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.441.453 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 145.200 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

- 46.920 zł

 

Wydatki bieżące

- 46.920 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 46.920 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 19.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 27.920 zł

 

 

 

 

- Realizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola"

- 98.280 zł

 

Wydatki majątkowe

- 98.280 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 98.280 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu

- 30.878 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji

- 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – „Kawka”

+ 32.322 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 12.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 12.000 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 44.322 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 44.322 zł

 

 

 

 

 

- Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola

- 53.200 zł

 

Wydatki majątkowe

- 53.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 53.200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

- 43.500 zł

 

Wydatki majątkowe

- 43.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 43.500 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie oświetlenia ul. Boya-Żeleńskiego

+ 13.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 13.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 13.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie projektu i rozpoczęcie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego ul. Podbornej

+ 30.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 1.265.375 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

- 53.790 zł

 

Wydatki bieżące

- 53.790 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 53.790 zł

 

 

§ 4190 – Nagrody konkursowe

- 4.300 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 4.000 zł

 

 

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

- 2.690 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 42.700 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 100 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu monitoringu środowiska

- 20.910 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.910 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.910 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.580 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 330 zł

 

 

 

 

 

- Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód

- 5.600 zł

 

Wydatki bieżące

- 5.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.600 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 5.600 zł

 

 

 

 

 

- Opracowanie dokumentacji na budowę zamgławiaczy

- 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 5.000 zł

 

 

 

 

 

- Likwidacja kolizji dotyczącej odcinka napowietrznej linii 15 kV relacji „Zakrzów – Niemodlin” z odgałęzieniem do stacji SN/nN "Sławice Ferma"

- 220.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 220.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 220.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu

- 1.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z części WSSE oraz ul. Spokojnej

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 40.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie placu miejskiego przy ul. Chabrów

– działka nr 535/14

- 75 zł

 

Wydatki majątkowe

- 75 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 75 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 91.530 zł

 

- Zakup systemu informatycznego do sprzedaży biletów

+ 91.530 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 91.530 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

+ 91.530 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 22.000 zł

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 22.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 22.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 22.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 22.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

- 91.530 zł

 

- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

- 91.530 zł

 

Wydatki majątkowe

- 91.530 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- 91.530 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 8.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 8.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- 59.780 zł

 

 

 

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody

- 59.780 zł

 

- Wydatki bieżące

- 59.780 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 59.780 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 59.780 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 307.200 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 27.200 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Kryta Pływalnia Akwarium – wykonanie i montaż pylonu reklamowego

+ 8.600 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.600 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.600 zł

 

 

 

 

 

- Kryta Pływalnia Wodna Nuta – wykonanie i montaż pylonu reklamowego

+ 8.600 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 8.600 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.600 zł

 

 

 

 

 

- Remonty obiektów sportowych

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 10.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie trybuny północnej na Stadionie Miejskim

- 120.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 120.000 zł

 

 

 

 

- Kryta Pływalnia Akwarium – montaż układu kondensacji mocy biernej

+ 6.800 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 6.800 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.800 zł

 

 

 

 

- Stadion Miejski – montaż bramy wjazdowej i bram garażowych

+ 25.800 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.800 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.800 zł

 

 

 

 

- Kryta Pływalnia Wodna Nuta – wykonanie zabezpieczeń antyrefleksyjnych na szybach obiektu oraz montaż dodatkowego oświetlenia

+ 87.400 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 87.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 87.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

+ 280.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 280.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 250.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 250.000 zł

 

 

 

 

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

+ 40.000 zł

 

 

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł

§ 4. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 33.861.998 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 323.846 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 18.538.152 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 15.323.846 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.714.391 zł.”

§ 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

12 000

12 000

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 5

110 800

110 800

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia

– Publiczne Liceum Ogólnokształcące

Nr V

30 900

30 900

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa