UCHWAŁA NR XV/259/15

Rady Miasta Opola

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9) lit. d) oraz lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 3.265.612 zł, w tym:

·  Dochody gminy o kwotę 1.075.125 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 592.253 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 425.125 zł

 

 

 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

+ 425.125 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 425.125 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 150.000 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 150.000 zł

 

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

+ 150.000 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

+ 17.128 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 17.128 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

+ 17.128 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 482.872 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 17.128 zł

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 17.128 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- 17.128 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 500.000 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 500.000 zł

 

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 2.262.600 zł

 

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- 1.762.600 zł

 

 

 

·  Dochody powiatu o kwotę 2.190.487 zł, w tym:

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 2.190.487 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 2.182.487 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 2.182.487 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

+ 2.182.487 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 8.000 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 8.000 zł

 

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

+ 8.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 8.068.322 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 4.715.509 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 12.783.831 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2015 rok o kwotę 4.802.710 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 2.392.400 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

+ 153.600 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu

- 96.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 96.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 96.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 96.000 zł

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 173.999 zł

 

Wydatki bieżące

+ 173.999 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 173.999 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 173.999 zł

 

 

 

 

 

- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Opolu

+ 96.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 96.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 96.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Grudzicką przy ul. Szkolnej

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa mostu i kładki technologicznej w ciągu

ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc.

od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji

- 128.400 zł

 

Wydatki majątkowe

- 128.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 128.400 zł

 

 

 

 

 

- Budowa miejsc parkingowych przy Alei Wincentego

Witosa 22 i 24

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP

wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa w Opolu

+ 8.001 zł

 

Wydatki bieżące

+ 8.001 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 8.001 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 708 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 7.293 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 2.546.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym

i kanalizacją deszczową

- 2.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.000.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola – rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego

- 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 500.000 zł

 

 

 

 

 

- Rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego – opracowanie dokumentacji

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa kładki dla pieszych oJNI 01026132 przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu (droga gminna

Nr 1037760)

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia

- 96.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 96.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 96.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 2.521.200 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- 2.521.200 zł

 

- Budowa mieszkań socjalnych

- 2.521.200 zł

 

Wydatki majątkowe

- 2.521.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 2.521.200 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 22.700 zł

 

 

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- 18.450 zł

 

- Wydatki bieżące

- 18.450 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 18.450 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 18.450 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 20.000 zł

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 21.150 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej – rozliczenie projektu

+ 2.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.700 zł

 

 

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości

+ 2.700 zł

 

 

 

 

- Zakup oprogramowania GEO-INFO Delta LT

+ 18.450 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 18.450 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.450 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 150.000 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 150.000 zł

 

- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 1.500.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 1.500.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 1.500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 1.500.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 1.500.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.540.500 zł

 

 

 

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe

 + 575.000 zł

 

- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje

+ 575.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 575.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 575.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 600.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 25.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 –  Przedszkola

 + 770.500 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przedszkola niepubliczne – dotacje

+ 610.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 610.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 610.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 600.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 2 – wykonanie chodnika

+ 10.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 10.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 10.500 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 33 – remont dachu

+ 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

- remonty

+ 150.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 –  Gimnazja

 - 20.000 zł

 

- Niepubliczne i publiczne gimnazja – dotacje

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 20.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 - 70.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80120 –  Licea ogólnokształcące

 - 450.000 zł

 

- Licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne – dotacje

- 450.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 450.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 450.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 - 300.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80130 –  Szkoły zawodowe

+ 665.000 zł

 

w tym :

 

 

 

 

 

- Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe – dotacje

+ 650.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 650.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 650.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 + 720.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

- 70.000 zł

 

 

 

 

 

- ZSZ WZDZ – publiczna – dotacje

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 15.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 15.000 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- 20.000 zł

 

- Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Przygotowanie rodziców oczekujących narodzin dziecka do porodu i podjęcia ról rodzicielskich”

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 20.000 zł

 

 

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- 20.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 8.000 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 8.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Powiatowy Urząd Pracy – wydatki bieżące

+ 3.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 3.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.000 zł

 

 

 

 

- Powiatowy Urząd Pracy – zakup samochodu osobowego

+ 5.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 30.000 zł

 

 

 

Rozdział 85410 –  Internaty i bursy szkolne

 - 30.000 zł

 

- Internat przy WZDZ Opole – dotacja

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 30.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

 - 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 162.700 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola”

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 450.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 450.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 450.000 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 450.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 450.000 zł

 

 

 

 

- Zakup fotopułapek

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 32.000 zł

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

+ 32.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 32.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 32.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 32.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 214.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola"

- 32.204 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 27.651 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+  7.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+  7.500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 20.151 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 17.128 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 3.023 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

- 59.855 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 39.704 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 17.128 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3.023 zł

 

 

 

 

 

- Odławianie i leczenie dzikich zwierząt

+  20.204 zł

 

Wydatki bieżące

+  20.204 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+  20.204 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+  20.204 zł

 

 

 

 

 

- Utrzymanie wybiegów dla psów

+  6.000 zł

 

Wydatki bieżące

+  6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+  6.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+  6.000 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego

- 4.500 zł

 

Wydatki majątkowe

- 4.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 4.500 zł

 

 

 

 

 

- Przełożenie linii 15kV przy ul. Tarnopolskiej – opracowanie dokumentacji technicznej

- 16.200 zł

 

Wydatki majątkowe

- 16.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 16.200 zł

 

 

 

 

 

- Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej – opracowanie dokumentacji  technicznej

- 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 20.000 zł

 

 

 

 

 

- Uzbrojenie terenów przy ul. Cybisa-Wierzyńskiego
– opracowanie dokumentacji technicznej

- 25.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 25.000 zł

 

 

 

 

 

- Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej – opracowanie dokumentacji  technicznej

- 14.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 14.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 14.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa drogi od Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

do ul. Północnej-Bis

- 129.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 129.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 129.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 95.390 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 95.390 zł

 

 

 

 

- Realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz

z zagospodarowaniem terenu”

+ 95.390 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 63.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 11.874 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 11.874 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 51.626 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 45.884 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 5.742 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 31.890 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.963 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 23.043 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 2.884 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 7.000 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 7.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem do koszykówki

w Bierkowicach

- 75.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 75.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo-rekreacyjne – budowa alejek i ścianki wspinaczkowej

+ 75.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 75.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 75.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa dojść pieszych do boisk przy ul. Złotej

+ 7.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 7.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 7.000 zł

§ 4. W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok dokonuje się zmiany zapisu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne z „Realizacja projektu pn. „Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał pogranicza” na „Realizacja projektu pn. „Dwa żywioły – jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza”.

§ 5. W uchwale Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2015 roku w wysokości 35.558.605 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.020.453 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 18.538.152 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 17.020.453 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 15.714.391 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr IV/9/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2015 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola,w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 8

165 055

165 055

 

80130

Szkoły zawodowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych

68 900

68 900

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego,

w tym:

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury, w tym:

1 634 000

1 600 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

24 800

 

85410

Internaty i bursy szkolne, w tym:

 

 

 

 

Internat Zespołu Szkół Mechanicznych

817 000

817 000

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa