UCHWAŁA NR XV/274/15

Rady Miasta Opola

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedawanego gruntu w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz.645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072 z 2015r. poz. 1045) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782 ze zm., poz. 985, poz. 1039, poz.1180) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 32/8 i 32/12 z karty mapy 47, obręb Opole, o łącznej powierzchni 0,0483 ha, położonej w Opolu, przyległej do budynku przy ul. Ozimskiej 67, sprzedawanych w wyniku uwzględnienia roszczeń, na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Ozimskiej 67.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa