UCHWAŁA NR XV/267/15

Rady Miasta Opola

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie opinii o zamiarze wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj.Op. z 2012 r., poz. 687), zm. nr XLIV/694/13 z 4 lipca 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Op. z 2013 r., poz. 1712), zm. nr LXI/924/14 z 3 lipca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Op.z 2014 r., poz. 1790), zm. nr IX/148/15 z 23 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Op. z 2015 r., poz. 1068), zm. nr XIII/209/15 z 2 lipca 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Op. z 2015 r., poz. 1700) w związku z § 1 uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola (Dz.Urz.Woj.Op. z 2006 r. Nr 21, poz. 723) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Pozytywnie zaopiniować zamiar wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola prawa własności rzeczowego majątku trwałego w postaci 3 autobusów marki MAN o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) 2.819.700,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych 0/100) oraz materiałów promocyjnych o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) 362,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa złote 40/100) jako wkład niepieniężny (aport) do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

2. Łączna wartość aportu będzie wynosić 2.820.062,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 40/100).

3. Wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1, przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z 25.546.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) na 28.366.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). W zamian za wniesienie wkładu Gmina Opole obejmie 5.640 udziałów po 500 zł każdy i posiadać będzie w Spółce łącznie 56.732 udziałów.

4. Majątek składający się na aport zostanie nabyty w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap IV” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa