UCHWAŁA NR XV/260/15

Rady Miasta Opola

z dnia 24 września 2015 r.

uchylająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, poz. 789) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/84/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa