UCHWAŁA NR XIV/242/15

Rady Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), art. 18 ust. 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, poz. 396) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: opłaty).

§ 2. Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić
w następujących sytuacjach:

1) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania,
a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

4) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

5) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 600% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a osoby zobowiązane:

a) wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; lub

b) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; lub

c) poniosły znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego; lub też wystąpiła u nich inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;

2) osoby zobowiązane realizują plan pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację;

4) osoby zobowiązane przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie mają możliwości zarobkowania;

5) u osób zobowiązanych występuje inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znaczne straty materialne powstałe
w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego.

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
w następujących sytuacjach:

1) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  dochód osób zobowiązanych nie przekracza 600% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
a osoby zobowiązane:

a) wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; lub

b) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; lub

c) poniosły znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego; lub

d) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie mają możliwości zarobkowania; lub

e) współpracują z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego; lub też wystąpiła u nich inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub też nałożenie obowiązku ponoszenia opłat mogłoby spowodować zagrożenie egzystencji osoby zobowiązanej;

3) osoby zobowiązane mają ustalony wobec dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, obowiązek alimentacyjny w formie wyroku lub ugody sądowej
i realizują ten obowiązek;

4) brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zobowiązanej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LI/770/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz uchwała Nr XI/172/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa