UCHWAŁA NR LV/815/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645) i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/60/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 20, poz. 246):

1) §1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  § 1 ust. 1 pkt 1) Na inkasentów powołuje się:

a) Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.

b) Starostwo Powiatowe w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1-go Maja 29.

c) Miejski Zarząd Dróg, 45-512 Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66.

d) Opolski Urząd Wojewódzki, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha