UCHWAŁA NR XXXVIII/599/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 6.120.231zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę – 6.143.958 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 133.608 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 64.792 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 64.792 zł

 

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 64.792 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 1.600 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 1.600 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 1.600 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- 200.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 200.000 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 200.000 zł

 

 

Dochody majątkowe:

- 6.010.350 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 4.984.982 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 3.439.097 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 3.439.097 zł

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 1.545.885 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 1.545.885 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 150.577 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 150.577 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 127.990 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 22.587 zł

 

 


Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1.705.714 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1.705.714 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 1.705.714 zł

 

 


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 1.594.460 zł

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 1.594.460 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 1.594.460 zł

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

- 1.064.691 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 1.064.691 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 1.245.100 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 24.591 zł

 

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 205.000 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 23.727 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 23.727 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 23.727 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 23.727 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 9.867 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 13.860 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 6.138.845 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 5.449.043 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

+ 689.802 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  1.807.896zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 228.926 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 1.700.000 zł

 

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I

- 1.700.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.700.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 1.500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap I

+ 1.700.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.700.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont nawierzchni ulicy Sosnkowskiego

- 1.400.000 zł

 

Wydatki bieżące

-1.400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 1.400.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 1.400.000 zł

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

+ 1.200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 1.200.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 28.926 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)

- 108.926 zł

 

Wydatki majątkowe

- 108.926 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 92.587 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 16.339 zł

 

 

 

 

- Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie opolskiego systemu rowerów publicznych

+ 80.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 80.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 80.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 80.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa wiat przystankowych

- 27 zł

 

Wydatki majątkowe

- 27 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 27 zł

 

 

 

 

 

- Zakup wiat przystankowych

+ 27 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 27 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

+ 27 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 800.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 800.000 zł

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 800.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 800.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Budżetowych

+ 800.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 998.300 zł

 

 

 

Rozdział 71035 – Cmentarze

- 998.300 zł

 

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa

- 998.300 zł

 

Wydatki majątkowe

- 998.300 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 998.300 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

-

 

- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 318.466 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 138.350 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 180.116 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 130.000 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 10.000 zł

 

 

 

 

- Zakup sprzętu wystawienniczego

+ 10.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 130.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 130.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 100.000 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 7.000 zł

 

 

 

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

+ 7.000 zł

 

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – wydatki bieżące

+ 7.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 7.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 7.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 7.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 250.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 250.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 250.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 250.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 250.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 159.282 zł

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 94.490 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 23 – remont dachu

+ 15.700 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.700 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 15.700 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 15.700 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 25 – budowa placu zabaw „Miasteczko Ruchu Drogowego”

+ 40.910 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 40.910 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 40.910 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 55 – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

+ 25.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

 

 

 

 

 

- Przedszkole Publiczne Nr 55 – zakup wirówki pralniczej

+ 12.880 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.880 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.880 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych

- 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 60.000 zł

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 4 – utwardzenie placu szkolnego

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 64.792 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

+ 64.792 zł

 

Wydatki bieżące

+ 64.792 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 64.792 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 64.792 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

+ 40 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 40 zł

 

 

§ 2917 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

+ 40 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

- 40 zł

 

Wydatki bieżące

- 40 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 40 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 40 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 111.723 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 1.600 zł

 

- Żłobek Nr 3 - wydatki bieżące

+ 1.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.600 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 1.600 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

+ 110.123 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Samodzielne życie"

+ 39.147 zł

 

Wydatki bieżące

+ 39.147 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 39.147 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 23.009 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 4.061 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 13.407 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.365 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 3.141 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 554 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „PO KLucz do biznesu 2 !"

+ 9.009 zł

 

Wydatki bieżące

+ 9.009 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 9.009 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 4.979 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 879 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 856 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 151 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 122 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 22 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

+ 1.700 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

+ 300 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Pośredniaczek bis"

+ 17.736 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.736 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 17.736 zł

 

 

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 17.736 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość”

+ 949 zł

 

Wydatki bieżące

+ 949 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 949 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 806 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 143 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn.  „Czas na pracę"

+ 40.682 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.682 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 40.682 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

+ 34.579 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

+ 6.103 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Kadry dojrzałe do zmian"

+ 2.600 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.600 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 2.600 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 1.776 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 313 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 305 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 54 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 44 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 8 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 42 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 8 zł

 

 

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

+ 43 zł

 

 

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

+ 7 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 132.192 zł

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych

+ 400.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 400.000 zł

 

 

 

 

- Zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

- 200.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 200.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 110.192 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko

- 39.808 zł

 

Wydatki majątkowe

- 39.808 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 33.837 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 5.971 zł

 

 

 

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

+ 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 150.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 178.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola

+ 12.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 12.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 17.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 5.000 zł

 

 

 

 

- Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice

- 190.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 190.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 190.000 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

- 465.875 zł

 

 

 

Rozdział 92106 – Teatry

- 594.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Opolski Teatr Lalki i Aktora

+ 86.392 zł

 

Wydatki bieżące

+ 86.392 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 86.392 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 86.392 zł

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Odyseja"

- 80.392 zł

 

Wydatki bieżące

- 80.392 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 80.392 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- 80.392 zł

 

 

 

 

- Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu

- 600.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 600.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- 600.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 305.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 305.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 305.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 305.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 305.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 36.000 zł

 

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 36.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 36.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 36.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 36.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 9.000 zł

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

+ 9.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 9.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 9.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 9.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 413.125 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Muzeum Polskiej Piosenki

+ 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 300.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 300.000 zł

 

 

 

 

- Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

+ 113.125 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 113.125 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 113.125 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 635.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 635.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 635.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 635.000 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- 2.421.396 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 2.421.396 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wymiana kotła wodnego c.o.

+ 65.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 65.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 65.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie projektu remontu ciągu pieszo-jezdnego na odcinku mini zoo - gepard

+ 12.300 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.300 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.300 zł

 

 

 

 

 

- Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego

+ 380.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 380.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 380.000 zł

 

 

 

 

 

- Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Ołomouc i ZOO Opole w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej

- 2.878.696 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

- 176.247 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 20.948 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 10.366 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 1.829 zł

 

 

§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne

+ 7.440 zł

 

 

§ 4429 – Podróże służbowe zagraniczne

+ 1.313 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 197.195 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 171.406 zł

 

 

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

- 25.789 zł

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

- 2.702.449 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 686.449 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.713.600 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 302.400 zł

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

+ 1.216.404 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 996.404 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu

+ 1.608.404 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.608.404 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.608.404 zł

 

 

 

 

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry

+ 88.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 55.000 zł

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 55.000 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 23.958 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 31.042 zł

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 33.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.663 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 7.337 zł

 

 

 

- Budowa wewnętrznej drogi manewrowej wraz z elementami widowni na terenie stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej

- 1.000.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.000.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.000.000 zł

 

 

 

 

- Realizacja koncepcji programowo-przestrzennej budowy nowego stadionu żużlowego

+ 60.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 60.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 60.000 zł

 

 

 

 

- Remonty obiektów sportowych

+ 90.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 90.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 90.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 90.000 zł

 

 

 

 

 

- Remont boisk przy ul. Złotej

+ 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 150.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 220.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące

+ 220.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 220.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 113.600 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 15.700 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.700 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 400 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 94.800 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 106.400 zł

 

 

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 20.500 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 66.400 zł

 

 

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

+ 500 zł

 

 

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

+ 1.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 3.000 zł

 

 

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 460 zł

 

 

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

+ 14.040 zł

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 1.826.510 zł, w tym:

 

§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów

+ 1.826.510 zł

§ 5. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 84.478.073 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 23.199.080 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.678.993 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 58.799.080 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 29.615.613 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 6. W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się następujących zmian zapisów:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność z „e-Klucz do Opola - nowoczesna platforma e-usług dla mieszkańca Opola” na „e-Klucz dla Opola” – zintegrowana platforma e-usług”;

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola z „Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż.” na „Przedszkole Publiczne Nr 28 - Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych”;

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z „Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - I etap - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne” na „Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownie dydaktyczne”;

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z „Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - II etap - zakup wyposażenia do celów dydaktycznych” na „Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu”.

§ 7. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 26, w tym:

428 800

428 800

 

 

wydatki inwestycyjne

 

31 000

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha