UCHWAŁA NR XIV/250/15

Rady Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1066) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Opola do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko poprzednio używane;

3) imiona rodziców;

4) data i miejsce urodzenia;

5) miejsce zamieszkania;

6) miejsce pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;

7) nr PESEL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa