UCHWAŁA NR XIV/241/15

Rady Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz.645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) – Rada Miasta Opole postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XIX/281/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa