UCHWAŁA NR XIV/229/15

Rady Miasta Opola

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości wnoszonych jako wkład własny Miasta Opola do wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust. 1 i 1a, art. 37 ust.2 pkt. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 782) w związku z art. 7 ust. 1
i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696) oraz § 1 uchwały Nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zważywszy na zamiar wniesienia przez Miasto Opole, wkładu własnego do wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w postaci nieruchomości obejmujących:

a) działkę nr 144/3, arkusz mapy 44, obręb Opole, o pow. 0,2884 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00103011/7, w formie nieodpłatnego korzystania,

b) działkę nr 81/2, arkusz mapy 44, obręb Opole, o pow. 0,0180 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00145923/9 oraz działkę nr 144/2, arkusz mapy 44, obręb Opole, o pow. 0,3233 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00103011/7, o łącznej powierzchni 0,3413 ha, w formie sprzedaży, w ramach rozliczenia za nakłady poniesione na układ komunikacyjny i realizację powierzchni placu Mikołaja Kopernika;

wyrazić zgodę na sprzedaż, wnoszonych  jako wkład własny do wspólnego przedsięwzięcia  nieruchomości oznaczonych lit. b, w celu realizacji Przedsięwzięcia i umożliwienia partnerowi prywatnemu  zarządzania i eksploatacji parkingu podziemnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa