UCHWAŁA NR XLVI/700/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885) - Rada Miasta Opola postanawia:  

§ 1.

1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/547/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r., uchwałą Nr XXXVIII/598/13 z dnia 28 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXIX/618/13 z dnia 28 marca 2013r., uchwałą Nr XL/634/13 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XLII/656/13 z dnia 23 maja 2013r., uchwałą Nr XLIII/675/13 z dnia 27 czerwca 2013r., uchwałą Nr XLIV/692/13 z 4 lipca 2013r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonaną zmianą:

1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1,

2) „Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 01 do Uchwały Nr XLVI/700/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WPF wraz z prognozą

Zalacznik01.pdf

Załącznik Nr 02 do Uchwały Nr XLVI/700/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięc

Zalacznik02.pdf

Załącznik Nr 03 do Uchwały Nr XLVI/700/13

Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz najwazniejszych projektów Miasta Opola

Zalacznik03.pdf