UCHWAŁA NR XLVIII/740/13

Rady Miasta Opola

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr LXII/646/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 5 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha