UCHWAŁA NR LII/784/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na  Prezydenta Miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uznać za nieuzasadnioną skargę nr OR-I.1510.70.2013 Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych SILESIA.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały przewodniczący Rady Miasta Opola zawiadomi Skarżącego  o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik

do uchwały nr LII/784/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik
do uchwały nr LII/784/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf