UCHWAŁA NR LII/780/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/664/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4.  Podział środków w ramach projektu w części dotyczącej Miasta Opola przedstawia się następująco:

1.  w 2013 roku w wysokości 292,05 zł,

2. w 2014 roku w wysokości 39 901,95 zł.”

§ 2.

1. Szczegółowe warunki partycypacji finansowej partnerów projektu w jego realizacji oraz zasady rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami określone zostały w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Opole i pozostałymi partnerami projektu.

2. Projekt aneksu do umowy partnerskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do podpisania aneksu do umowy partnerskiej upoważnia się Prezydenta Miasta Opola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik

do uchwały nr LII/780/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Załącznik
do uchwały nr LII/780/13
Rady Miasta Opola
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf