UCHWAŁA NR XXXVII/591/13

Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271, Nr  214,  poz. 1806, z  2003 r.  Nr 80,  poz.  717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 1997 r. Nr 15, poz. 90, z 2009 r. Nr 28, poz. 1208, z 2010 r. Nr 110, poz. 1204, z 2012 r. poz. 97) otrzymuje następujące brzmienie: "Załącznik nr 1 do Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego Wykaz Członków Związku Gmin Śląska Opolskiego

1. Bierawa

2. Byczyna

3. Cisek

4. Dąbrowa

5. Dobrzeń Wielki

6. Domaszowice

7. Głuchołazy

8. Grodków

9. Kamiennik

10. Kędzierzyn - Koźle

11. Kluczbork

12. Komprachcice

13. Korfantów

14. Lasowice Wielkie

15. Lewin Brzeski

16. Lubsza

17. Łambinowice

18. Olesno

19. Olszanka

20. Opole

21. Pawłowiczki

22. Pokój

23. Polska Cerekiew

24. Reńska Wieś

25. Skarbimierz

26. Skoroszyce

27. Strzelce Opolskie

28. Świerczew

29. Tułowice

30. Walce

31. Wilków

32. Wołczyn

33. Zawadzkie".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha