UCHWAŁA NR LIV/805/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn.: „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 173 a, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 572, ze zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 742, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2012 r. poz. 1544) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/645/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn.: „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola” wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 - Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta – Program Stypendialny pn.: „Praktyki zawodowe finansowane przez Prezydenta Miasta Opola”

1) § 3 ust. 1 pkt. 1 litera a) otrzymuje brzmienie: "posiada status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola."

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ''Prezydent Miasta Opola podejmując decyzję o ogłoszeniu naboru, określa miejsce i terminy składania wniosków o przyznanie stypendium oraz terminy procesu rekrutacyjnego i ogłasza je na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola. W ogłoszeniu wskazany jest przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. ''

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ''Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków."

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ''Stypendia wypłacane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a studentem i przedsiębiorcą podejmującym Nową inwestycję generującą Nowe miejsca pracy.''

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ''Umowy zostają zawarte: 1) po zakończeniu prac Komisji Oceniającej, 2) nie wcześniej niż 15 dni kalendarzowych od daty uchwalenia budżetu miasta zabezpieczającego środki na stypendia na rok, w którym mają być wypłacane.

Przed podpisaniem umowy stypendysta zobowiązany jest uzupełnić dane określone
w odrębnych przepisach o podatkach i opłatach, niezbędne do dokonania wypłaty stypendium. 

2. W załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych z Opola realizujących praktyki w przedsiębiorstwach podejmujących nową inwestycję na terenie miasta

- Wniosek o stypendium :

1) w części: Informacja o studiach, pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Tryb studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie)",

2) w części: Informacja o studiach, pkt 7 otrzymuje brzmienie: ''Wykaz wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów otrzymanych przez studenta.''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha