UCHWAŁA NR LIV/802/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Opola, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/802/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zalacznik1.pdf