UCHWAŁA NR LIV/800/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz w związku z Uchwałą Nr XL/640/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu, po stwierdzeniu, że nie naruszono ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r.) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1;

2) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4.

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci:

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia użytych terminów i pojęć;

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych terenów wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu.

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie.

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.  Granice planu, przedstawione na rysunku, stanowią: od północy i wchodu: granice nieruchomości o numerach 100/1 i 100/3 k.m. 50 obręb Opole, od południa – ulica L. Powolnego, od zachodu – ulica Żwirki i Wigury.

§ 3.

1. Ilekroć jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola;

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

4)    karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie tabeli;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia;

6) przeznaczeniuterenupodstawowym – rozumie się przez to kategorie przeznaczenia lub grupy tych kategorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach;

7) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie, o którym mowa w pkt 6 jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach;

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez wszystkie budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu wyrażoną jako procentowy udział;

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego zewnętrznego, pionowego gabarytu projektowanej zabudowy, wyrażone w metrach jako pionowy wymiar zabudowy mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej, przy czym za naturalną rzędną terenu przyjmuje się rzędną terenu wynikającą z wartości określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której został sporządzony rysunek niniejszego planu miejscowego, a zabudowa nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu;

10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku z dopuszczeniem miejscowego wysunięcia lub cofnięcia części budynku (np. wejścia do budynku, ryzality, balkony, wykusze itp.) na odległość nie większą niż 130 cm;

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli;

12) zabudowie pierzejowej – należy przez to rozumieć lokalizowanie nowych obiektów z zachowaniem ciągu elewacji frontowych wzdłuż ulic lub terenów przestrzeni publicznej, w tym umieszczania ścian bocznych obiektu bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;

13) miejscach postojowych (m.p.) – należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu na:

1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegółowych;

2) usługi – należy przez to rozumieć:

a) usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw,

b) usługi administracji,

c) usługi kultury,

d) usługi z zakresu obsługi turystyki, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

3) usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć:

a) handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży do 2000 m², przystosowane do przyjmowania klientów, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne itp.,

b) gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, fast-food, obiekty małej gastronomii itp.,

c) rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie internetowe, gabinety doradcze np. wróżek, astrologów itp.,

d) biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży itp.,

e) drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety itp.,

f) obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

4) usługi administracji – należy przez to rozumieć urzędy, czyli obiekty organów administracji państwowej, rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

5) usługi kultury – należy przez to rozumieć:

a) obiekty upowszechniania kultury – domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, świetlice itp.,

b) wystawy i ekspozycje – muzea, galerie sztuki, sale wystawowe itp.,

c) pracownie artystyczne – pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, w raz z obiektami towarzyszącymi;

6) usługi z zakresu obsługi turystyki – należy przez to rozumieć:

a) budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, zajazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi,

b) punkty informacji turystycznej.

3. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

3) przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) oznaczenia ogólne:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) oznaczenie przeznaczenia terenu;

3) elementy kompozycji:

a) obowiązujące linie zabudowy,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia obiektów zabytkowych.

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe

§ 5. Uchwala się kartę terenu nr 001:

1) symbol i nr terenu:

1MW/U;

2) powierzchnia terenu:

13,7 a;

3) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 

- usługi,

b) uzupełniające:

nie ustala się;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźniki wykorzystania terenu:

- intensywność zabudowy od 4 do 6,

 

- powierzchnia zabudowy maksimum 100% powierzchni działki,

 

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 0% powierzchni działki,

b) linie zabudowy:

- historyczna linia zabudowy pokrywająca się z obrysem zabudowy zabytkowej,

 

- obowiązująca zgodnie z rysunkiem planu,

 

- nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry zabudowy:

- wysokość zabudowy od 12 do 17 m,

 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 5,

d) kształt i forma dachu:

kąt nachylenia połaci dachowych od 0º do 45º;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych,

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) dla budynku oznaczonego na rysunku planu jako obiekt zabytkowy obowiązuje:

- zachowanie w niezmienionej formie gabarytu budynku,

 

- zachowanie w niezmienionej formie kształtu dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i okapu) oraz jego pokrycia z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym,

 

- zachowanie wykończeń ścian zewnętrznych, detali i wystroju architektonicznego, stolarki otworowej, obramowania okien i drzwi wejściowych,

 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego detale architektoniczne,

 

- dopuszcza się elewacje w kolorze naturalnego tynku,

b) ze względu na położenie w strefie „A” ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny śródmieścia Opola oraz krajobraz kulturowy obowiązuje:

- kształtowanie nowej zabudowy z uwzględnieniem i dostosowaniem się do gabarytów, kształtu dachów, detali, materiałów wykończeniowych i kolorystyki otaczającej zabytkowej zabudowy,

 

- dostosowanie nawierzchni oraz małej architektury w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki, skali, formy do historycznej kompozycji przestrzennej,

 

- dostosowanie nasadzeń zieleni do historycznej kompozycji przestrzennej;

7) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

a) ochrona terenów górniczych:

nie dotyczy,

b) ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:

nie dotyczy,

c) ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy,

d) pozostałe tereny i obiekty

nie dotyczy;

8) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne:

- zabudowa pierzejowa,

b) nośniki reklamowe:

- zakaz lokalizacji wszelkich reklam oraz obiektów służących reklamie,

 

- dopuszcza się umieszczenie jednego szyldu dla jednej firmy lub instytucji dostosowanego wielkością, kolorystyką i stylem do charakteru budynku,

c) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych:

zakaz lokalizacji,

d) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe:

zakaz lokalizacji;

9) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.):

- od 20 do 30 m.p.,

b) realizacja miejsc postojowych:

- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią,

 

- w garażach wbudowanych w budynki mieszkalne lub usługowe,

c) dostępność komunikacyjna:

- obsługa komunikacyjna od ulicy L. Powolnego poprzez ciąg pieszo-jezdny;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

a) zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu miejskiej kanalizacji ogólnospławnej,

 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych,

c) odprowadzenie wód opadowych:

- poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym miejskim układem kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjne na terenie, po jego niezbędnej rozbudowie,

 

- odprowadzenie wód opadowych z dojazdów, placów, miejsc postojowych, parkingów, po uprzednim ich podczyszczeniu,

d) zaopatrzenie w gaz:

z istniejącej infrastruktury gazowej po jej niezbędnej rozbudowie, w oparciu o gazociągi niskiego ciśnienia,

e) zaopatrzenie w energię cieplną:

- z miejskiego systemu ciepłowniczego po jego niezbędnej rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę,

 

- dopuszcza się ogrzewanie obiektów z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, opartych na paliwach gazowych, energii elektrycznej i odnawialnej, nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego: elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 15 kV, stacje transformatorowe 15/0,4 kV, elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,

 

- sytuowanie liniowych elementów sieci elektroenergetycznych pod ziemią,

 

- w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, np. stacji transformatorowych,

 

- dla planowanych stacji transformatorowych zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

g) zapewnienie telekomunikacji:

- z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

 

- sytuowanie planowanych liniowych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pod ziemią,

 

- dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

 

- dostosowanie wystroju zewnętrznego naziemnych obiektów telekomunikacyjnych do otoczenia, w tym przez maskowanie np. wysokimi krzewami,

h) gospodarka odpadami:

- systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane składowisko odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami odrębnymi,

 

- do czasu wywozu odpadów na składowisko segregacja i przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na gromadzenie i segregację odpadów, wydzielanych w budynkach lub pod zadaszonymi osłonami lub w pomieszczeniach ze ścianami pełnymi lub ażurowymi;

11) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

zakaz podziału na działki;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenów:

nie ustala się;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

30%;

14) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz  ograniczenia w ich użytkowaniu:

teren znajduje się w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7.  Na obszarze objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście III" w Opolu przyjęty Uchwałą Nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/800/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/800/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/800/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/800/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Zalacznik4.pdf