UCHWAŁA NR LIV/798/14

Rady Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.337.262 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 535.585 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 1.329.262 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 67.762 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 3.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 3.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- 4.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 4.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr

- 3.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 3.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 77.762 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 66.098 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 11.664 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 1.259.500 zł

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

+ 1.259.500 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 1.259.500 zł

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 2.000 zł

 

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

+ 2.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 2.000 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

- 793.677 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 793.677 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- 793.677 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 793.677 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę  801.677 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 8.000 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 10.000 zł

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

+ 3.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 3.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 4.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 4.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

+ 3.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

+ 3.000 zł

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 2.000 zł

 

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- 2.000 zł

 

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- 2.000 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 793.677 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 793.677 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 793.677 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 793.677 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 1.465.984 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 1.465.984 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 2.803.246 zł, tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 220.000 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach  powiatu

+ 150.000 zł

 

- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej
w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

+ 70.000 zł

 

- Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych

+ 70.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 238.400 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 150.000 zł

 

- Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakupy inwestycyjne

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 158.400 zł

 

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

+ 158.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 158.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 158.400 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 158.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 70.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 70.000 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 70.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 177.120 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 177.120 zł

 

- Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu

+ 177.120 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 177.120 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 75.234 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 101.886 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

- 150.000 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 150.000 zł

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

- 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 150.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 978.226 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 59.380 zł

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu

+ 59.380 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 59.380 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 31.769 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.611 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 918.846 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

+ 83.760 zł

 

Wydatki bieżące

+ 83.760 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 83.760 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 83.760 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu”

+ 77.762 zł

 

Wydatki bieżące

+ 77.762 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 77.762 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 4.078 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 740 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 400 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 74 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 55.000 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 9.690 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 6.620 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 1.160 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

+ 358.006 zł

 

Wydatki bieżące

+ 358.006 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 358.006 zł

 

 

§ 4112 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 144 zł

 

 

§ 4122 – Składki na Fundusz Pracy

+ 22 zł

 

 

§ 4172 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 835 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 336.352 zł

 

 

§ 4302 – Zakup usług pozostałych

+ 20.653 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu „Leonardo da Vinci”

+ 1.001 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.001 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 1.001 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 123 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 21 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 18 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 4 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 709 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 126 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie – projekt
pt. Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich”

+ 398.317 zł

 

Wydatki bieżące

+ 398.317 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 398.317 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 338.569 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 59.748 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 1.259.500 zł

 

 

 

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

+ 1.259.500 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Powrót do zatrudnienia”

+ 1.259.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.259.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 1.249.500 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 211.211 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 30.102 zł

 

 

§ 4170– Wynagrodzenia bezosobowe

+ 1.008.187 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 10.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

-

 

 

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
w tym poradnie specjalistyczne

+ 50.000 zł

 

- Niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno
-pedagogiczne – dotacja

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- 50.000 zł

 

- Internat przy WZDZ Opole – dotacja

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 50.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz przez osobę fizyczną

- 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 70.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 70.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 70.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 70.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 50.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

+ 60.000 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 60.000 zł

 

- Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej w Opolu

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

§ 4. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 41.448.202 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.582.218 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.465.984 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha