UCHWAŁA NR XXXVII/589/13

Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941
i poz. 979) w związku z art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) –Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2013 r. przekształca się Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III.

2. Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

3. Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji do Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

4. Na rok szkolny 2013/2014 prowadzi się rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr III.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Opola do zawiadomienia słuchaczy i Opolskiego Kuratora Oświaty o przekształceniu Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III.

§ 3. Zmiany organizacyjne wynikające z § 1 zostaną uwzględnione w Statucie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha