UCHWAŁA NR LIII/792/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,
poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3, poz.13, Nr 224, poz.1342, z 2012r. poz.951) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r.

Załącznik do uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf