UCHWAŁA NR LIII/790/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z pózn. zm: poz. 645, poz. 1318) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXV/388/12 Rady Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha