UCHWAŁA NR LIII/789/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2013r. poz. 260,  poz. 843) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/193/03 Rady Miasta Opola z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola (j.t. Dz. Urz. Woj. Opol. z 2012r. poz. 1532):

1) pkt 3 § 2 otrzymuje brzmienie:

„3)  Ustala się jednolitą roczną zryczałtowaną opłatę parkingową dla mieszkańców strefy A i B w wysokości 20 zł. Roczna zryczałtowana opłata parkingowa dla mieszkańców strefy udokumentowana jest kartą - abonament mieszkańca. Prawo do nabycia tej karty mają osoby fizyczne zamieszkujące w strefie płatnego parkowania, posiadające pojazd na podstawie tytułu własności, współwłasności lub umowy leasingu. Karta przysługuje wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5t. Obszar obowiązywania tej karty obejmuje ulicę lub w przypadku posesji narożnej nie więcej niż dwie ulice przylegające do posesji, w której zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku braku miejsc parkingowych w pasie drogi publicznej, przy której mieszka mieszkaniec, do karty wpisuje się nazwę ulicy umożliwiającej zaparkowanie pojazdu w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania.”

2) ust. 2 § 5a otrzymuje brzmienie:

„2.  Do reklamacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty parkingowej, podać numer wezwania lub numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce postoju oraz uzasadnienie wniesienia reklamacji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha