UCHWAŁA NR LIII/786/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przechodząc na 2014 rok, zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/786/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf