UCHWAŁA NR LII/776/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 90.119zł,
w tym:

Dochody gminy o kwotę 71.853 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 71.853 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 40.000 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 40.000 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 40.000 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 31.853 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 31.853 zł

 

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

+ 31.853 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 18.266 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 18.266 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 18.266 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 18.266 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 18.266 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  90.119zł,
w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

-

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

-

 

- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo
-Kongresowego w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 184 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 184 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 71.853 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 40.000 zł

 

- Niepubliczne i publiczne szkoły podstawowe – dotacje

+ 40.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 40.000 zł

 

 

§ 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

+ 40.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 31.853 zł

 

- Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

+ 31.853 zł

 

Wydatki bieżące

+ 31.853 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 31.853 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 31.853 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 18.266 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 18.266 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 18.266 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 13.507 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 1.941 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 276 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 11.290 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.759 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.759 zł

§ 3. W załączniku nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zapisu „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej
i ul. Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi” na „Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz
z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji”.

§ 4. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy
finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,
w tym:

392 500

388 700

 

 

wydatki inwestycyjne

 

8 000

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10

24 500

24 500

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

114 000

112 000

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:

141 600

141 600

 

 

wydatki inwestycyjne

 

4 000

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 43, w tym:

252 500

252 500

 

 

wydatki inwestycyjne

 

16 000

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 4

69 400

68 400

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I
–Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr I

60 200

60 200

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
– Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr II, w tym:

546 200

546 200

 

 

wydatki inwestycyjne

 

51 400

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących
–Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Nr III, w tym:

106 000

100 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

19 000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha