UCHWAŁA NR LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola na lata 2014-2020 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2014-2036, która z dołączonymi objaśnieniami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Opola uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV/547/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zal1

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zal1.1

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zal11a1

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zal4

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/774/13

Rady Miasta Opola

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zal5

Zalacznik5.pdf