UCHWAŁA NR LIII/785/13

Rady Miasta Opola

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 3.850zł, w tym:

Dochody gminy, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

-

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

-

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 58.427 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 49.662 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 8.765 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 3.850 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 3.850 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 3.850 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 3.850 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 3.850 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  3.850zł, w tym:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 100.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 100.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 100.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 100.000 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

-

 

- Zespół Placówek Oświatowych – Centrum Kształcenia Praktycznego

- 39.869 zł

 

Wydatki bieżące

- 39.869 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 39.869 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 39.869 zł

 

 

 

 

 

- Zespół Placówek Oświatowych – wymiana stolarki okiennej w budynku D

+ 39.869 zł

 

Wydatki bieżące

+ 39.869 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 39.869 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 39.869 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 3.850 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 3.850 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 3.850 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 3.506 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 504 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 72 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 2.930 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 344 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 344 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 100.000 zł

 

 

 

Rozdział 92106 – Teatry

+ 100.000 zł

 

- Opolski Teatr Lalki i Aktora

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 100.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 100.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha