UCHWAŁA NR LI/770/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154, poz. 866) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: opłaty).

§ 2.  Umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiając majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

4) dziecko nie przebywa w pieczy zastępczej z powodu: okresowego pobytu, za zgodą sądu, pod opieką osób zobowiązanych lub z powodu pobytu w innej instytucji, jeżeli pobyt w tej instytucji został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

5) dochód osób zobowiązanych pomniejszony o ustaloną odpłatność za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

6) dochód osób zobowiązanych pomniejszony o ustaloną odpłatność za pobyt dziecka        w pieczy zastępczej nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a osoby zobowiązane:

a) wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; lub

b) współpracują z asystentem rodziny i realizują plan pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; lub

c) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; lub

d) poniosły znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego lub też
wystąpiła u nich inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.                                                                    

§ 3.  Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;

2) osoby zobowiązane realizują plan pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację;

4) osoby zobowiązane przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie mają możliwości zarobkowania;

5) u osób zobowiązanych występuje inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego.

§ 4.  Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
a  osoby zobowiązane:

a) wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką; lub

b) ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w  jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację; lub

c) przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie mają możliwości zarobkowania lub też
wystąpiła u nich inna uzasadniona okoliczność: długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego;                                                                                                                    

3) dochód osób zobowiązanych przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 200% tego kryterium;

4) osoby zobowiązane mają ustalony wobec dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,  obowiązek alimentacyjny w formie wyroku i realizują ten obowiązek;

5) brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu osoby zobowiązanej.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XXVII/415/12 Rady Miasta Opola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha