UCHWAŁA NR XXVII/415/12

Rady Miasta Opola

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: opłaty).

§ 2. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty może być zastosowane w odniesieniu do osób zobowiązanych, o których mowa w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 3. Umorzenie w całości opłaty łącznie z odsetkami może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

3) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

§ 4. Umorzenie w części opłaty łącznie z odsetkami może nastąpić w przypadku łącznego spełnienia przynajmniej dwóch z poniższych przesłanek:

1) dochód osób zobowiązanych wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) osoby zobowiązane realizują postanowienia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub pieczy zastępczej;

5) występuje inna uzasadniona okoliczność: długotrwała choroba, długotrwałe bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego.

§ 5. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawarte w kontrakcie socjalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub pieczy zastępczej;

4) występuje inna uzasadniona okoliczność: długotrwała choroba, bezdomność, długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego.

§ 6. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) dochód osób zobowiązanych nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) dochód osób zobowiązanych wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność: długotrwała choroba, długotrwałe bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia losowego.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXI/197/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

2) uchwała Nr XXI/198/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha